CHEEFT & OEM Code & Caliper Body

HYDRAULIC CALIPER
BRMB

 

 

CODE : G709901 - BRMB
NAME : Caliper Piston Kit
N.WEIGHT :
1,640 gr.
OEM : 42534121

 

CODE : G709902 - BRMB
NAME : Setting Shaft
N.WEIGHT :
0,588 gr.
OEM :

 

CODE : G709904 - BRMB
NAME : Adjusting Mechanism
N.WEIGHT :
0,385 gr.
OEM :

 

CODE : G709905 - BRMB
NAME : Mechanism Spring
N.WEIGHT :
0,017 gr.
OEM :

 

CODE : G709906 - BRMB
NAME : Wedge Repair Kit
N.WEIGHT :
0,221 gr.
OEM :

 

CODE : G709907 - BRMB
NAME : Wedge 39,35 mm
N.WEIGHT :
0,074 gr.
OEM :

 

CODE : G709908 - BRMB
NAME : Wedge Repair Kit
N.WEIGHT :
0,159 gr.
OEM :

 

CODE : G709909 - BRMB
NAME : Bushes Kit
N.WEIGHT :
0,030 gr.
OEM :

 

CODE : G709910 - BRMB
NAME : Caliper Repair Kit
N.WEIGHT :
0,594 gr.
OEM : 93161759 - 42534122

 

CODE : G709911 - BRMB
NAME : Bolt Kit
N.WEIGHT :
0,210 gr.
OEM :

 

CODE : G709912 - BRMB
NAME : Circlip Kit
N.WEIGHT :
0,016 gr.
OEM :

 

CODE : G709913 - BRMB
NAME : Bush Ø39 x Ø35,50 x 19,75 mm
N.WEIGHT :
0,029 gr.
OEM :

 

CODE : G709914 - BRMB
NAME : Setting Washer
N.WEIGHT :
0,047 gr.
OEM :

 

CODE : G709915 - BRMB
NAME : Operating Seals (60 mm piston)
N.WEIGHT :
0,026 gr.
OEM : SJ1037 - SP8597

 

CODE : G709916 - BRMB
NAME : Caliper Operating Seal Kit
N.WEIGHT :
0,004 gr.
OEM :

 

CODE : G709917 - BRMB
NAME : Bearing
N.WEIGHT :
0,007 gr.
OEM :

 

CODE : G709918 - BRMB
NAME : Caliper Boot Kit (40 mm piston)
N.WEIGHT :
0,012 gr.
OEM : 93162193 - 42555416 - IVC

 

CODE : G709919 - BRMB
NAME : Operating Seals (40mm piston)
N.WEIGHT :
0,018 gr.
OEM : 93161847 - 42555416 - IVC

 

CODE : G709920 - BRMB
NAME : Operating Seal Kit (40 mm piston)
N.WEIGHT :
0,036 gr.
OEM : 93162192 - 42555416 - IVC

 

CODE : G709921 - BRMB
NAME : Caliper Piston Kit
N.WEIGHT :
1,615 gr.
OEM :

 

CODE : G709922 - BRMB
NAME : Setting Bolt M16 x 79 mm
N.WEIGHT :
0,142 gr.
OEM :

 

CODE : G709923 - BRMB
NAME : Wedge 50,75 mm
N.WEIGHT :
0,084 gr.
OEM :

 

CODE : G709924 - BRMB
NAME : Caliper Repair Kit
N.WEIGHT :
0,603 gr.
OEM :

 

CODE : G719901 - BRMB
NAME : Caliper Guide Pin Repair Kit
N.WEIGHT :
0,257 gr.
OEM : 000 420 0054 - 000 421 08

 

CODE : G719902 - BRMB
NAME : Caliper Guide Pin Repair Kit
N.WEIGHT :
0,251 gr.
OEM : 000 423 0663

 

CODE : G719928 - BRMB
NAME : Setting Shaft
N.WEIGHT :
0,552 gr.
OEM :

 

CODE : G719930 - BRMB
NAME : Caliper Guide Pin Repair Kit
N.WEIGHT :
0,255 gr.
OEM : 93162193

 

CODE : G719934 - BRMB
NAME : Caliper Guide Pin Repair Kit
N.WEIGHT :
0,275 gr.
OEM : 42548197 - 42555416